มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการค้นหาข้อมูล :
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าโค | ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณวัดสะแก | ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กก.บห.) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (กก.สอ.) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ติดต่อ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เอกสารดาวน์โหลด | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มหนังสือราชการ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หนังสือแจ้งเวียน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สอ. | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์ สอ. | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับโล่จากการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นโยบายและวิสัยทัศน์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สอ. ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนวปฏิบัติที่ดีสำนักงานอธิการบดี (Good Practices) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สายตรงผู้อำนวยการ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประเมินและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รับการนิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แผนพัฒสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การประเมินความพึงพอใจ | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มหนังสือราชการ | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับ | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมราชมงคลรักษ์โลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนาน 2566 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สอ. ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันจันทร์ 17 กรกฎาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สอ.ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คู่มือตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สอ. ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิต ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน "นวมินทรมหาราช" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การประกันนคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (5 ธันวาคม ) | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประเมินผลการปฏิบัติงานของธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คำสั่งคกก.ประเมิน | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คู่มือหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การป้องกันการทุจริต (Open Data integrity and Transparency Assessment :OIT) | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
คลังความรู้ สำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
การจ่าหน้าซองจดหมายฝากส่งไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขั้นตอนการตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รายงานผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 25 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4798 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5376 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 220282 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ