มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 


ทะเบียนคุมแบบฟอร์มหนังสือราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้ลงนามในหนังสือ ไฟล์ word ไฟล์.pdf
1   หนังสือภายนอก   อธิการบดี
2   หนังสือภายใน   อธิการบดี
3   คำสั่ง   อธิการบดี
4   ประกาศ   อธิการบดี
5   หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ   ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก กอง

 


ทะเบียนคุมแบบฟอร์มหนังสือราชการของหน่วยงาน
หนังสือภายนอก

ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้ลงนามในหนังสือ ไฟล์ word ไฟล์ .pdf
1   หนังสือภายนอก (คณะ)   คณบดี
2   หนังสือภายนอก (สถาบัน)   ผู้อำนวยการสถาบัน
3   หนังสือภายนอก (สำนัก)   ผู้อำนวยการสำนัก
4   หนังสือภายนอก (สอ.)   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
5   หนังสือภายนอก (สอ.) กบ.เป็นเจ้าของเรื่อง   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
6   หนังสือภายนอก (กอง)   ผู้อำนวยการกอง

 


ทะเบียนคุมแบบฟอร์มหนังสือราชการของหน่วยงาน
หนังสือภายใน

ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้ลงนามในหนังสือ ไฟล์ word ไฟล์ .pdf
1   หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่นนทบุรี)   รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่
2   หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี)   รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่
3   หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี)   รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่
4   หนังสือภายใน (คณะ)   คณบดี
5   หนังสือภายใน (สถาบัน)   ผู้อำนวยการสถาบัน
6   หนังสือภายใน (สำนัก)   ผู้อำนวยการสำนัก
7   หนังสือภายใน (สอ.)   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
8   หนังสือภายใน (กอง)   ผู้อำนวยการกอง

 


ทะเบียนคุมแบบฟอร์มหนังสือราชการ
หนังสือภายในของสำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้ลงนามในหนังสือ ไฟล์ word ไฟล์ .pdf
1   หนังสือภายใน (สอ.) กองกลาง เป็นเจ้าของเรื่อง   รองอธิการบดี
2   หนังสือภายใน (สอ.) กองพัฒนานักศึกษา เป็นเจ้าของเรื่อง   รองอธิการบดี
3   หนังสือภายใน (สอ.) กองพัฒนานักศึกษา เป็นเจ้าของเรื่อง   ผู้ช่วยอธิการบดี
4   หนังสือภายใน (สอ.) กองกลาง เป็นเจ้าของเรื่อง   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
5   หนังสือภายใน (สอ.) กองเป็นเจ้าของเรื่อง   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 


ทะเบียนคุมแบบฟอร์มหนังสือราชการของหน่วยงาน
คำสั่ง

ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้ลงนามในหนังสือ ไฟล์ word ไฟล์ .pdf
1   คำสั่ง (คณะ)   คณบดี
2   คำสั่ง (สถาบัน)   ผู้อำนวยการสถาบัน
3   คำสั่ง (สำนัก)   ผู้อำนวยการสำนัก
4   คำสั่ง (กอง)   ผู้อำนวยการกอง

 


ทะเบียนคุมแบบฟอร์มหนังสือราชการของหน่วยงาน
ประกาศ

ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้ลงนามในหนังสือ ไฟล์ word ไฟล์ .pdf
1   ประกาศ (คณะ)   คณบดี
2   ประกาศ (สถาบัน)   ผู้อำนวยการสถาบัน
3   ประกาศ (สำนัก)     ผู้อำนวยการสำนัก
4   ประกาศ (กอง)   ผู้อำนวยการกอง

 


ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้ลงนามในหนังสือ ไฟล์ word ไฟล์ .pdf
1

แบบรายงานการประชุม(ตามระเบียบ ข้อ 25) แบบที่ 11  

  -

 

หนังสือสำนักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 3020 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเผยแพร่แบบฟอร์มหนังสือราชการ


การใช้โลโก้ราชมงคลสุวรรณภูมิ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  มกราคม 2564


หนังสือ การใช้โลโก้คุณธรรมอัตลักษณ์ลงในหนังสือราชการ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566

 

 

 

 

 5061 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 49 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 525 ครั้ง
  • ปีนี้ : 214011 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 214023 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ