มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA

คู่มือ ITA

      ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2523 ในรูปแบบ "หน้าเดี่ยว"
      ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2523 ในรูปแบบ "หน้าคู่"
      ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2022 
      ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2021

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

    รายละเอียดการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการประเมิน  

     รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2565 
    รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2564 
     รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2563 
     รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2562

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    
ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
     รายงานการประชุม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
     รายงานการประชุม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 
     รายงานการประชุม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2563

แบบฟอร์ม
     แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 


 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
           o1 โครงสร้าง
           o2 ข้อมูลผู้บริหาร
           o3 อำนาจหน้าที่
           o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
           o5 ข้อมูลการติดต่อ
           o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
           o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
           o8 Q&A
           o9 Social Network
           o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน
           o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
           o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
           o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                 (1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
                 (2) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

การปฏิบัติงาน
           o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                 (1) ด้านการศึกษา
                 (2) การบริหารจัดการ
           o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
           o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
           o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
                  (1) รายงานตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
                  (2) การให้บริการนักศึกษา
           o18 E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
           o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
           o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
           o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
           o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
           o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
           o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                 (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                 (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                 (3) การพัฒนาบุคลากร
                 (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                 (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
           o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
           o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                 (1) การจัดการศึกษา
                 (2) บริการวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
           o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
           o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
           o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
           o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
           o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
           o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
           o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
           o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
           o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
           o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
                 (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
                 (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
                 (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
                      -  โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 
                      -  โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ”       
                      -  โครงการ “เสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร”         

           o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
           o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
           o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

QR code แบบวัด EIT5325 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 59 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4526 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18358 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233264 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ