มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566

 

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

แผนพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

แผนพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน

 


แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ 22 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2566  

  • องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ (ตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้)

        ตัวบ่งชี้ที่  1.1    กระบวนการพัฒนาแผน (สอ.)

  • องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้บังคับ 3 ตัวบ่งชี้ คือ 2.1, 2.2 และ 2.3)

        ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน การบริการแบบกัลยาณมิตร (สอ.)

        ตัวบ่งชี้ที่ 2.2     ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม (สอ.)

        ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (กบ.)

        ตัวบ่งชี้ที่ 2.4     ระบบและกลไกการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
                             และแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ (สกอ. 5.1 ข้อ 1 ระดับสถาบัน) (กผ.)

        ตัวบ่งชี้ที่  2.5    ระบบและกลไกการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (สกอ. 5.1 ข้อ 2 ระดับสถาบัน) (กค.)

        ตัวบ่งชี้ที่  2.6    ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (สกอ. 1.4 ระดับสถาบัน) (กพ.)

        ตัวบ่งชี้ที่  2.7    ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5 ระดับสถาบัน) (กพ.) 

        ตัวบ่งชี้ที่  2.8    ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนต่อแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  (สกอ. 5.1 ข้อ 6 ระดับสถาบัน) (กบ.)

        ตัวบ่งชี้ที่  2.9    ระดับความสำเร็จของการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (สกอ. 6.1 ระดับหลักสูตร) (กก.)

        ตัวบ่งชี้ที่  2.10  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อการดำเนินงานของสถาบัน   (สกอ. 4.1 ระดับสถาบัน) (กพ.)

        ตัวบ่งชี้ที่  2.11  ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน (สกอ. 5.1 ข้อ 2 ระดับสถาบัน) (กผ.)

        ตัวบ่งชี้ที่  2.12  ระบบและกลไกการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
                             ที่สถาบันกำหนด(สกอ. 5.1 ข้อ 7 ระดับสถาบัน) (สอ.)

  • องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (ตัวบ่งชี้บังคับ 5 ตัวบ่งชี้)

        ตัวบ่งชี้ที่  3.1    ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  (สอ.)

        ตัวบ่งชี้ที่  3.2   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  (กบ.) 

        ตัวบ่งชี้ที่  3.3    ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน (กผ.) 

        ตัวบ่งชี้ที่  3.4    ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ตัวบ่งชี้ มทรส.) (กบ.)

        ตัวบ่งชี้ที่  3.5    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน (สอ.)

  • องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ (ตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้)

        ตัวบ่งชี้ที่  4.1    ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (กค.)

  • องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้บังคับ 3 ตัวบ่งชี้)

        ตัวบ่งชี้ที่  5.1    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (สอ.)

        ตัวบ่งชี้ที่  5.2    การส่งเสริมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สอ.)

        ตัวบ่งชี้ที่  5.3    การส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สอ.)

 


คำสั่ง


การประชุม

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567

 193 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 22 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3473 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8754 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223660 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ