มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประวัติสำนักงานอธิการบดี

 

ประวัติสำนักงานอธิการบดี

          พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2548 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็น ใน แห่ง ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น คณะ และ สถาบัน/สำนัก ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสานักงานอธิการบดี

         สำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการ ประสานงาน สนับสนุนงานบริหารและสนับสนุนงานวิชาการ ในทุก ๆ ด้าน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี และกองส่งเสริมคุณภาพ

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งให้ นางสาวอุไรวรรณ  สมบัติศิริ  รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีจนถึงปี พ.ศ.2552 ต่อมาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้ว่างลง เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นเมื่อวัน 30 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง ผศ.กฤษฎี สุขฉายี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  

          ต่อมามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งนางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ฉาย  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 หลังจากนั้นผู้อำการสำนักงานอธิการบดีได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

          ปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งให้ นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 และมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้นายพัฒนาพงศ์ วรรณวิไล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หลังจากนั้นผู้อำการสำนักงานอธิการบดีได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

        ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้นางฤทัยชนก  โพธิ์งาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 4725 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 65 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3624 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12241 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227147 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ