มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

 

   
  นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 
     
นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ 
รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผน
     
นางสาวภาวิณี  ชูนุ้ย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล
นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
     
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
ปฎิบัติหน้าที่ 
ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพ


166 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 27 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 122 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6863 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 6875 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ