มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม
รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

งานบริหารและพัฒนาระบบ
นางอุบล  บริบูรณ์
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

 
   
 นางสาวเชาวนี  แย้มผิว
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการนางศิวพร  แสงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุปรียา  คงแสงชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


   
 
นางสาวสิรัตติกาล ภานุศร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 
   

 2864 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 12 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3655 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12272 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227178 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ