มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

 

   
  นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 
 
 
   
  นางอุบล  บริบูรณ์
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
 
 
 
หน่วยสารบรรณ ธุรการ และการประชุม หน่วยแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ
และทรัพยากรบุคคล
หน่วยพัฒนาระบบคุณภาพและสารสนเทศ
     
 นางสาวเชาวนี  แย้มผิว
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
นางอุบล  บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.จรยุทธ  โช๊ะมาลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวศิรินุต  สุทธิลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุปรียา  คงแสงชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรณี  เวชทัพ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     
 
นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางศิวพร  แสงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
     
     

 


 
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี
ไปช่วยราชการ

 
สารบรรณกองกลาง

สารบรรณกองคลัง

สารบรรณกองคลัง

นางปัญชลิกา ภู่มณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวัน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกันยา  นวลพิจิตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สารบรรณกองบริหารงานบุคคล

สารบรรณกองบริหารงานบุคคล

สารบรรณกองนโยบายและแผน

นางสาวราตรี   ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนุชศจี สำเภาลอย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัทรภรณ์  รองแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

สารบรรณกองพัฒนานักศึกษา

สารบรรณกองส่งเสริมคุณภาพ

 
 
นางสาวดวงใจ เพ็ชรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสิรัตติกาล ภานุศร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


 


265 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 34 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 129 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6870 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 6882 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ