มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานอธิการบดี

 


ประกาศ

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2)
                 
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566


              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566
                 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.05/ว1315 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

              - การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือส่งออกตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.01/ว 1170 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  

 4911 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 44 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4511 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18343 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233249 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ