มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขั้นตอนการตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ

  1. ชื่อ ขั้นตอนการตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ
  2. เนื้อหา จาก หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนที่ 1 การนัดวันประชุมปิดการตรวจสอบ

     เป็นขั้นตอนที่หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน ต้องนัดวันที่จะประชุมปิดการตรวจสอบกับ  หน่วยรับตรวจหลังจากที่มีการตรวจสอบเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ

     1) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อหน่วยรับตรวจ

     2) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

        - ทีมผู้ตรวจสอบภายในตอบข้อซักถามให้กับหน่วยรับตรวจ กรณีที่หน่ายรับตรวจยังมีข้อสงสัยในร่างรายงานผลการตรวจสอบ

        - ทีมผู้ตรวจสอบภายในขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยรับตรวจชี้แจงประเด็นที่ผู้ตรวจสอบยังมีข้อสงสัย

ขั้นตอนที่ 3 บันทึกผลการประชุม

     เป็นขั้นตอนที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องบันทึกผลการประชุม เพื่อสรุปประเด็นที่มีความเห็นตรง หรือไม่ตรงกัน

ขั้นตอนที่ 4 การลงนามตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน

     หลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจ มีข้อยุติร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ทีมผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำแบบฟอร์มบันทึกการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนให้หน่วยรับตรวจลงนามเพื่อตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน

     1.  เมื่อหน่วยรับตรวจลงนามตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบภายในแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบภายใน  จัดทำรายงานฉบับจริง และจัดส่งให้ผู้สอบทานเพื่อทำการสอบทานรายงานอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเสนอหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในลงนามต่อไป

     2.  หลังจากที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งรายงานกับ  งานสารบรรณสำหรับเสนอรายงานต่ออธิการบดีเพื่อสั่งการต่อไป

ภาพขั้นตอนการตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ

 

 Tag : #คลังความรู้ # ข้อมูลเผยแพร่ # แนวปฏิบัติที่ดีข้อมูลจาก : บุญญานันท์ หอมละม้าย เผยแพร่โดย สุปรียา


91 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 19 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3470 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8751 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223657 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ