มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมราชมงคลรักษ์โลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนาน 2566 | 2253 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 | 2272 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สอ. ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 | 2242 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 | 2274 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 | 2267 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันจันทร์ 17 กรกฎาคม 2566 | 2259 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สอ.ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 | 2274 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 | 2247 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 | 2259 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 268 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 | 168 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คู่มือตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | 134 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 | 250 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 | 133 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 | 191 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สอ. ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 | 140 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิต ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | 165 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 | 154 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 | 128 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน "นวมินทรมหาราช" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 | 123 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 | 154 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 | 432 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 | 183 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การประกันนคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | 228 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 | 169 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 | 119 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 | 195 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (5 ธันวาคม ) | 122 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การประเมินผลการปฏิบัติงานของธิการบดี | 197 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คำสั่งคกก.ประเมิน | 223 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | 233 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | 201 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 | 124 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 | 128 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คู่มือหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | 173 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 | 123 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 | 101 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การป้องกันการทุจริต (Open Data integrity and Transparency Assessment :OIT) | 140 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 | 210 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 | 159 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คลังความรู้ สำนักงานอธิการบดี | 346 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การจ่าหน้าซองจดหมายฝากส่งไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย | 250 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ | 178 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | 124 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 148 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตัวอย่างการลงนามในหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 253 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 | 126 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ และระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร | 154 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 | 119 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day" กับ Centara เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 | 71 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 30 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3758 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17590 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 232496 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ