ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
    •  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557  
      ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 06/07/58 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.12mb ดาวน์โหลด
  •  คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557
     (Update ครั้งที่ 2 : 23/06/58 หน้า 18-19 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3.5 )
      ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 23/06/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.42mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 02/06/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.57mb ดาวน์โหลด
  (รายการที่ 1 - 3 กำหนดส่งไปยังสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 11 มิ.ย.2558)
  •  1.ทบทวนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี (ตามระเบียบวาระหน้าที่ 19 - 24)
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน" อัพเมื่อ 29/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.58mb ดาวน์โหลด
  •  2.แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตามระเบียบวาระหน้าที่ 37 - 47)
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน" อัพเมื่อ 29/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.25mb ดาวน์โหลด
  •  3.แบบฟอร์มจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2558
     -  แบบ บส.3
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน" อัพเมื่อ 29/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.52mb ดาวน์โหลด
     -  แบบ บส.2
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน" อัพเมื่อ 29/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.25mb ดาวน์โหลด
     -  แบบ บส.1
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน" อัพเมื่อ 29/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.66mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำสำนักงานอธิการบดี
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 22/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.35mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
     ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 25/03/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.66mb ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน
      ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 18/07/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.38mb ดาวน์โหลด
  •  แผนการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 และแผนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ  
     ที่อยู่ข้อมูล "นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจและแผนพัฒนา" อัพเมื่อ 02/07/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.91mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 24/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.21mb ดาวน์โหลด
  •  ประกาศนโยบายคุณภาพสำนักงานอธิการบดีปีการศึกษา 2556
    ที่อยู่ข้อมูล "เอกสารดาวน์โหลด" อัพเมื่อ 16/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.10mb ดาวน์โหลด
  •  คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (สวส.)
    ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 16/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 42.9mb ดาวน์โหลด
  •  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556
    ที่อยู่ข้อมูล "รายงานการประชุม" อัพเมื่อ 16/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.28mb ดาวน์โหลด
  •  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มทร.ส. ครั้งที่ 1/2557
    ที่อยู่ข้อมูล "รายงานการประชุม" อัพเมื่อ 25/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.10mb ดาวน์โหลด
  •  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มทร.ส. ครั้งที่ 1/2556
    ที่อยู่ข้อมูล "รายงานการประชุม" อัพเมื่อ 25/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.39mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบด
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 25/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.56 mb ดาวน์โหลด
  •  คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
    ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 25/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.81 mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.43mb ดาวน์โหลด
  •  การจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ , พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ,
     ลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    ที่อยู่ข้อมูล "เอกสารดาวน์โหลด" - - - ลิงค์หน้า
  •  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ , พนักงานมหาวิทยาลัย
     พนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    ที่อยู่ข้อมูล "เอกสารดาวน์โหลด" - - - ลิงค์หน้า
 
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี
 

 


 
 
 
     
       
     
  ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัยลิงค์ภายนอก