มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

     
 

นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 
     
นายภูริทัต  อยู่สบาย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ 
รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผน
     
นางสาวภาวิณี  ชูนุ้ย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล
นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
     
   
  อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
 


4916 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 30 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4497 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18329 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233235 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ