มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับ

คำสั่ง 

               1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 
               3. คำสั่แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยรวม และฝึกซ้อมใหญ๋พิธีพระาชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

 


ประกาศ 

               - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย
 (ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.05/ว1315 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

              - การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือส่งออกตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 ที่ อว 0656.01/ว 1170 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
  

 39 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 29 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 124 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6865 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 6877 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ