มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับ

คำสั่ง 

               1. คำสั่งที่ 1198/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
                   สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 

               3. คำสั่งที่ 1199/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยรวม และฝึกซ้อมใหญ๋พิธีพระาชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
                   สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 

 


ประกาศ 

                

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย
 (ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.05/ว1315 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

              - การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือส่งออกตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 ที่ อว 0656.01/ว 1170 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
  

 4838 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 35 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4502 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18334 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233240 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ