อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 5

นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

“เป็นหน่วยงานคุณภาพด้านบริหารจัดการเชิงบูรณาการและให้บริการอย่างมืออาชีพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”