มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เอกสารดาวน์โหลด

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี Publish 7 พ.ย. 66

      ตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว1890 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนังกานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2566)


การจัดทำแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 Publish 7 พ.ย. 66

     ตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว1901 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เรือง ขอความอนุเคราะห์จัดทำแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน : การบริการแบบกัลยาณมิตร ระดับหน่วยงาน

 


แบบฟอร์มข้อมูลการสำรวจจำนวน การตรวจสอบความซ้ำซ้อน ของคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบ Publish 1 ก.พ. 65   

ขอส่งคู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุราชการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ    Publish 18 ม.ค. 65   

             เอกสารแนบ "คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

 

แบบฟอร์มข้อตำลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
  ฟอร์มตัวชี้วัด (รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)
  ฟอร์มตัวชี้วัด (ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก)
  ฟอร์มตัวชี้วัด (คณบดี)
  ฟอร์มตัวชี้วัด (ผู้อำนวยการกอง)4838 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 65 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3624 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12241 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227147 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ