งานภายใต้การบริหาร/สารสนเทศตามภารกิจ
สำนักงานสีเขียว | 310 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 425 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม 5ส + 3 | 572 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA | 740 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) | 750 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service | 179 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว