ข่าวทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย | 827 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 | 874 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ | 1116 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ | 1293 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) | 705 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 | 208 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การใช้โลโก้ค่านิยมของมหาวิทยาลัย | 369 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานสีเขียว | 310 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 425 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ 2564  | 192 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เอกสารดาวน์โหลด | 1097 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หนังสือเวียน | 639 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มหนังสือราชการ | 1238 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์ | 566 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ติดต่อเรา | 807 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรม 5ส + 3 | 572 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี | 642 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA | 740 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ | 471 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประกันคุณภาพภายใน | 1024 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว