ข่าวทั้งหมด
แผนยุทธศาสตร์ | 4 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ติดต่อเรา | 10 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
กิจกรรม 5ส | 5 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
กพร. | 14 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ทำเนียบผุ้บริหาร สอ. | 23 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 13 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ | 16 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
การประกันคุณภาพภายใน | 47 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ.2563 | 34 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 27 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กก.บห.) | 20 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 26 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (กก.สอ.) | 30 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุม | 45 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ | 8 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คำสั่งอธิการบดี | 93 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี | 40 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี | 26 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงสร้างการบริหาร | 79 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) | 44 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว