ขอแสดงความยินดีกับ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
เมื่อ 11 พ.ย. 2564
      สารจากอธิการบดี     

เครดิตภาพ : กองกลาง งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ 

  

 

 

 1116 ครั้ง