แบบฟอร์มหนังสือราชการ
เมื่อ 8 พ.ค. 2563

แบบฟอร์มหนังสือราชการของ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้บริหารลงนามในหนังสือ ไฟล์ word ไฟล์.pdf
1 หนังสือภายนอก อธิการบดี https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0  
2 หนังสือภายใน อธิการบดี  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
3 หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก กอง https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
4 คำสั่ง อธิการบดี  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
5 ประกาศ อธิการบดี  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

หนังสือภายนอก

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

ไฟล์ word   ไฟล์
.pdf

1

หนังสือภายนอก (มหาวิทยาลัย)     

อธิการบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

2

หนังสือภายนอก (คณะ)

คณบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0 

3

หนังสือภายนอก (สถาบัน)

ผู้อำนวยการสถาบัน

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

หนังสือภายนอก (สำนัก)

ผู้อำนวยการสำนัก

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0 

5

หนังสือภายนอก (กอง)

ผู้อำนวยการกอง

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0 

 


หนังสือภายใน

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

ไฟล์ word   ไฟล์
.pdf 

1

หนังสือภายใน (มหาวิทยาลัย)

อธิการบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0   https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

2

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่นนทบุรี)

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0   https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

3

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี)

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี)

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

5

หนังสือภายใน (คณะ)

คณบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

6

หนังสือภายใน (สถาบัน)

ผู้อำนวยการสถาบัน

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

7

หนังสือภายใน (สำนัก)

ผู้อำนวยการสำนัก

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

8

หนังสือภายใน (สอ.)

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

9

หนังสือภายใน (สอ.)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

10

หนังสือภายใน (กอง)

ผู้อำนวยการกอง

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

 


คำสั่ง

ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้บริหารลงนามในหนังสือ ไฟล์
word 
 ไฟล์.pdf
1 คำสั่ง (มหาวิทยาลัย) อธิการบดี https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
2 คำสั่ง (คณะ) คณบดี  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
3 คำสั่ง (สถาบัน) ผู้อำนวยการสถาบัน  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
4 คำสั่ง (สำนัก) ผู้อำนวยการสำนัก  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
5 คำสั่ง (กอง) ผู้อำนวยการกอง  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

ประกาศ
ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้บริหารลงนามในหนังสือ
 ไฟล์
word
 ไฟล์
.pdf 
1 ประกาศ (มหาวิทยาลัย) อธิการบดี  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
2 ประกาศ (คณะ) คณบดี  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
3 ประกาศ (สถาบัน) ผู้อำนวยการสถาบัน  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

ประกาศ (สำนัก)

ผู้อำนวยการสำนัก

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0   https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
5 ประกาศ (กอง) ผู้อำนวยการกอง  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

หนังสือภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

ไฟล์
word
ไฟล์
.pdf 

1

หนังสือภายใน (สอ.) กองกลางเป็นเจ้าของเรื่อง

รองอธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

2

หนังสือภายใน (สอ.) กองกลาง เป็นเจ้าของเรื่อง

ผู้ช่วยอธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

3

หนังสือภายใน (สอ.) กองพัฒนานักศึกษา เป็นเจ้าของเรื่อง

รองอธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

หนังสือภายใน (สอ.) กองกลาง เป็นเจ้าของเรื่อง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

5

หนังสือภายใน (สอ.) กอง เป็นเจ้าของเรื่อง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

แบบฟอร์มหนังสือราชการ
มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้บริหารลงนามในหนังสือ ไฟล์ word ไฟล์.pdf
1 หนังสือภายนอก (มหาวิทยาลัย) อธิการบดี  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
2 หนังสือภายใน (มหาวิทยาลัย) อธิการบดี  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
3 คำสั่งมหาวิทยาลัย อธิการบดี  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
4 ประกาศมหาวิทยาลัย อธิการบดี  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
5 หนังสือภายนอก (มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี) รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
6 หนังสือภายใน (มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี) สอ. รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  


108 ครั้ง