ติดต่อเรา
เมื่อ 23 มี.ค. 2563
 
            สถานที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
                                      ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
                                      อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 5
                                      เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) 
                                      ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
               
                               ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 3570 9083
                                          โทรสาร  : 0 3570 9105
 
                               VoIP : หน่วยงานบรรณ
                                          -งานสารบรรณมหาวิทยาลัย                        10100
                                          -งานสารบรรณสำนักงานอธิการบดี                 10100 
                                          หน่วยธุรการ และการประชุม                        10100
                                          หน่วยงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบุคลากร     10100
                                          หน่วยพัฒนาระบบคุณภาพและสารสนเทศ         10200


98 ครั้ง