กิจกรรม 5ส
เมื่อ 23 มี.ค. 2563

แผนการดำเนินการกิจกรรม 5 ส + 3  ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานในสังกัดศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา
ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่

กิจกรรม

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาดำเนินการ

1

การตั้งคณะกรรมการร่วม

 -ขอรายชื่อคณะกรรมการจากหน่วยงาน
 -จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
 -แจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการทราบ

งานบริหารและพัฒนาระบบ

 ดำเนินการแล้ว

2

จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนงานและกำหนดวิธีการดำเนินงาน

 -งานบริหารและพัฒนาระบบ จัดทำร่างแผนการดำเนินกิจกรรม
 -คณะกรรมการพิจารณาแผนงานและกำหนดวิธีการดำเนินกิจกรรม

งานบริหารและพัฒนาระบบ และคณะกรรมการ

ดำเนินการแล้ว

3

ดำเนินกิจกรรม 5 ส + ครั้งที่ 2

คณะกรรมการและบุคลากรในแต่ละหน่วยงานดำเนินกิจกรรม

คณะกรรมการผู้แทนหน่วยงาน และบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน

ก.พ. - มี.ค.

4

ตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5 ส + ครั้งที่ 2

 - งานบริหารและพัฒนาระบบ จัดทำเอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมิน
 - คณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานหรือผู้แทน ดำเนินการตรวจและส่งเอกสารคืนให้งานบริหารและพัฒนาระบบ พร้อมข้อมูลส่วนนโยบายและการบริหารจัดการกิจกรรม 5 ส + 3

คณะกรรมการและบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน

เม.ย. สัปดาห์ที่ 1-2

5

รายงานการประเมินตนเองกิจกรรม 5 ส + ครั้งที่ 2

งานบริหารและพัฒนาระบบสรุปผลการตรวจประเมินและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ กสค.

งานบริหารและพัฒนาระบบ

เม.ย. สัปดาห์ที่ 3

6

ดำเนินกิจกรรม 5 ส + ครั้งที่ 3

คณะกรรมการและบุคลากรในแต่ละหน่วยงานดำเนินกิจกรรม

คณะกรรมการผู้แทนหน่วยงาน และบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน

พ.ค. - มิ.ย.

7

ตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5 ส + ครั้งที่ 3

 - งานบริหารและพัฒนาระบบจัดทำเอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมิน
 - คณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานหรือผู้แทน ดำเนินการตรวจและส่งเอกสารคืนให้งานบริหารและพัฒนาระบบ พร้อมข้อมูลส่วนนโยบายและการบริหารจัดการกิจกรรม 5 ส + 3

คณะกรรมการและบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน

ก.ค. สัปดาห์ที่ 1-2

8

รายงานการประเมินตนเองกิจกรรม 5 ส + ครั้งที่ 3

งานบริหารและพัฒนาระบบสรุปผลการตรวจประเมินและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ กสค.70 ครั้ง