การประกันคุณภาพภายใน
เมื่อ 22 ม.ค. 2563

แบบฟอร์มจัดทำแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา  2562 (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 เพื่อการพัฒนาในปีการศึกษา 2561 


การใช้คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี 
          - หนังสือ สอ ที่ ศธ 0585.01/ว301 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การใช้คู่มือ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี

          - ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2561

การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1(ตามมติที่ประชุม หน.สอ.)           
หนังสือ สอ ที่ ศธ 0585.23/ว2266 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 61 (กำหนดจัดส่งข้อมูลไปยัง สคศ. ภายในวันที่ 26 ธ.ค. 61)

          - กองกลาง
          - กองนโยบายและแผน
          - กองบริหารงานบุคคล
          - กองพัฒนานักศึกษา

แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กำหนดจัดส่งข้อมูลไปยัง สคศ. ภายในวันที่ 15 พ.ย. 61)
หนังสือ สอ. ที่ ศธ 0585.23/ว2060 ลงวันที่ 6 พ.ย. 61

          - กองกลาง
          - กองนโยบายและแผน

          - กองบริหารงานบุคคล
          - กองพัฒนานักศึกษา
          - สำนักคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)

ของสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562  

ตัวบ่งชี้

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 แบบฟอร์ม SAR

 1.1

สำนักงานอธิการบดี 

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.1

 สำนักงานอธิการบดี

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.2

สำนักงานอธิการบดี

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.3

กองส่งเสริมคุณภาพ

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.4

กองนโยบายและแผน 

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.5

 กองคลัง

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.6

 กองพัฒนานักศึกษา

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.7

 กองพัฒนานักศึกษา

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.8

กองบริหารงานบุคคล 

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.9

กองกลาง (หลัก) กบน./กบส./กบว.(ร่วม)

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.10

กองพัฒนานักศึกษา (หลัก) กก.กบน./กบส./กบว.(ร่วม)

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.11

กองส่งเสริมคุณภาพ

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 2.12

กองส่งเสริมคุณภาพ

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 3.1

 สำนักงานอธิการบดี

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 3.2

 สำนักงานอธิการบดี

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 3.3

 สำนักงานอธิการบดี

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 3.4

 กองบริหารงานบุคคล

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 3.5

สำนักงานอธิการบดี (หลัก) 
กผ./กค./กบ./กองส่งเสริมคุณภาพ (ร่วม)

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 4.1

 กองคลัง

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 5.1

สำนักงานอธิการบดี

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 5.2

สำนักงานอธิการบดี

 >>>ดาวน์โหลด<<<

 5.3

สำนักงานอธิการบดี

 >>>ดาวน์โหลด<<แผนประกันคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพ

          - แผนประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
          - แผนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562
          - แผนประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561   
          - แผนประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560  และแผนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 
          - แผนประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559  และแผนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 
          - แผนประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558  และแผนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2559 
          - แผนประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557  และแผนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2558  
          - แผนประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556  และแผนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2557

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

          - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
          - รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2561


          - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 
          - รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 

          - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559   
          - รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2559  

          - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558  
          - รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558  

          - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557  
          - รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557  

          - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556
          - รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

          - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555
          - รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2555คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 

          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

          - ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560
          - ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2559
          - ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559 
          - ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 
          - ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2556แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี

          - แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
          - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีการศึกษา 2562https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-prakan-khunphaph-phayni/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9962.jpg

แผนประกันคุณภาพฯสำนักงานอธิการบดีปีการศึกษา 2562


https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-prakan-khunphaph-phayni/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E62.jpg


157 ครั้ง