กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 22 ม.ค. 2563

กำหนดการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ.2563

************************************

                  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563  เห็นชอบกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน

                 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ.2563 มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่

กำหนดวัน เดือน ปี

หมายเหตุ

1/2563

15 มกราคม 2563

21 – 24 มกราคม 2563 (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 4 ศูนย์)

2/2563

26 กุมภาพันธ์ 2563

 

3/2563

25 มีนาคม 2563

 

4/2563

29 เมษายน 2563

 

5/2563

27 พฤษภาคม 2563

 

6/2563

24 มิถุนายน 2563

 

7/2563

22 กรกฎาคม 2563

 

8/2563

26 สิงหาคม 2563

 

9/2563

23 กันยายน 2563

 

10/2563

28 ตุลาคม 2563

 

11/2563

25 พฤศจิกายน 2563

 

12/2563

23 ธันวาคม 2563

 
101 ครั้ง