รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
เมื่อ 22 ม.ค. 2563

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ประจำปี 2562

      - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 
      - 
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 
      - 
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
      - 
ายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2562 และ
         คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 
      - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 


ประจำปี 2561

       - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561    
       - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
       -
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
       -
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 256176 ครั้ง