คำสั่งอธิการบดี
เมื่อ 21 ม.ค. 2563

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ปีพุทธศักราช 2562

        - คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ปี 2562
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส + 3 สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 

        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี


คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ปีพุทธศักราช 2561

        - คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ปี 2561
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี


คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ปีพุทธศักราช 2560

        - คำสั่งมอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปี 2560
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2560

 


คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ปีพุทธศักราช 2559

        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2559  
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี 
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี 2559 


คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ปีพุทธศักราช 2558

        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี 2558 
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานอธิการบดี 
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี 
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมารบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 


คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ปีพุทธศักราช 2558

        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
        -
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำสำนักงานอธิการบดี
        -
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557


คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ปีพุทธศักราช 2557
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557


คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ปีพุทธศักราช 2556

        - คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2556223 ครั้ง