โครงสร้างการบริหาร
เมื่อ 15 พ.ย. 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
     -  ผู้อำนวยการกองกลาง
     -  ผู้อำนวยการกองคลัง
     -  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
     -  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
     -  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
     -  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
     -  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
     -  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
     -  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

              - ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2562 - 2565)ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.05/ว1315 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

              - การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือส่งออกตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.01/ว 1170 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  

 156 ครั้ง