การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
เมื่อ 15 พ.ย. 2562

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 


การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561

แผนการจัดการความรู้(KM)

          แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 

รายงานผลการจัดการความรู้(KM)

          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

          ฟอร์มแผนการจัดการความรู้
          ฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดี (GoodPractices)
          ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561   116 ครั้ง