บุคลากรสำนักงานอธิการบดี
เมื่อ 14 พ.ย. 2562
 

นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล
ผู้อำนวยการ
 
 

นางอุบล  บริบูรณ์
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
 

หน่วยสารบรรณ ธุรการ และการประชุม

หน่วยแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ
และทรัพยากรบุคคล

หน่วยพัฒนาระบบคุณภาพและสารสนเทศ

 นางสาวเชาวนี  แย้มผิว
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

nemo@hotmail.com

นางอุบล  บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ubol_bo@hotmail.com

ว่าที่ ร.ต.จรยุทธ  โช๊ะมาลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

chonrayut_a@hotmail.com



นางสาวศิรินุต  สุทธิลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

m_ana_555@hotmail.com

นางสาวภัทรภรณ์  รองแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

desine555@hotmail.com

นางสาวอรณี  เวชทัพ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

oranee.wct@hotmail.com



นางสาวชญาธร  พยอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

annie_2ne1@hotmail.com

นางสาวสุปรียา  คงแสงชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

supreya.k@rmutsb.ac.th
 


 

นางศิวพร  แสงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

minnanotabo_55@hotmail.com
   

   






197 ครั้ง