สำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
เมื่อ 27 ก.ย. 2562

        เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งในปีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ฉาย) ได้เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วย277 ครั้ง