หน่วยธุรการและการประชุม สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2562
เมื่อ 27 ก.ย. 2562

 

 

     เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 หน่วยธุรการและการประชุม สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2562 (กกบห.มทรส) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา (หันตรา)310 ครั้ง