ประวัติสำนักงานอธิการบดี
เมื่อ 21 ก.ย. 2562

ประวัติสำนักงานอธิการบดี

          พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2548 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็น ใน แห่ง ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น คณะ และ สถาบัน/สำนัก ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสานักงานอธิการบดี

          สำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการ ประสานงาน สนับสนุนงานบริหารและสนับสนุนงานวิชาการ ในทุก ๆ ด้าน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี และกองส่งเสริมคุณภาพ

          โดยเมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน พ.  2549 มหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งให้ นางสาวอุไรวรรณ  สมบัติศิริรักษาราชการ แทนหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และตั้งแต่วันที่ ธันวาคม พ. 2551 แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีจนถึงปี พ..2552 ต่อมาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้ว่างลง เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง ผศ.กฤษฎี สุขฉายี รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งนางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ฉาย ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2560 ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562115 ครั้ง