ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำสั่งสำนักงานอธิการบดี
  คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ปีพุทธศักราช 2559  
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมารบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 01/10/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.55 mb ดาวน์โหลด
 

 
คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ปีพุทธศักราช 2558
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 02/06/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.57mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำสำนักงานอธิการบดี
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 22/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.35mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 25/03/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.66mb ดาวน์โหลด
 

 
คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ปีพุทธศักราช 2557
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 24/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.21mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 26/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.56mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 26/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.99mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 26/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.99mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 26/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.02mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 26/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.43mb ดาวน์โหลด
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557
    ที่อยู่ข้อมูล "คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 26/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.88mb ดาวน์โหลด
 


หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
 
     
       
     
  ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัยลิงค์ภายนอก