ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงสร้างการบริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 
     -  ผู้อำนวยการกองกลาง
     -  ผู้อำนวยการกองคลัง
     -  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
     -  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
     -  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
     -  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
     -  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
     -  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
     -  ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพการศึกษา
 
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
 
     
       
     
  ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัยลิงค์ภายนอก