ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 


วิสัยทัศน์
      เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ปณิธาน
      มุ่งมั่นปฏิบัติงานและให้บริการที่มีคุณภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ
      1. สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
      2. ประสานพันธกิจและขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
      ยกระดับขีดความสามารถให้เป็นสำนักงานอธิการบดีที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
      1. กระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยีสนเทศสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
      2. บุคลากร มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน จากวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข

      ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
      1. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
      2. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

กลยุทธ์หลัก
      1. พัฒนากระบวนการให้บริการ และระบบการบริหารจัดการ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
      2. ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานในลักษณะ Multi-skillsและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานสมรรถนะ โดยใช้แนวคิด Performance Management System
      3. เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
      4. สร้าง และส่งเสริมให้มีบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข
      5. สร้างเครือข่ายของสำนักงานอธิการบดี และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการ

      ตัวชี้วัดเป้าหมายกลยุทธ์
      1. จำนวนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันมีความเชื่อมโยงและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
      2. ร้อยละของความสำเร็จของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการหรือการลดรอบระยะเวลา
      3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
      4. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้
      5. ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
      6. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างเครือข่าย

สมรรถนะหลักของบุคลากร Core  Competency
      1. การใฝ่รู้
      2. การคิดเชิงระบบ
      3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
      4. การเป็นมืออาชีพ
      5. การมีจิตสาธารณะ

แผนพัฒนา
แผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2558
  •  แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตามระเบียบวาระหน้าที่ ๓๗-๔๗)
     ที่อยู่ข้อมูล "นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ - สำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 29/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.25mb ดาวน์โหลด
 
แผนพัฒนา ปีพ.ศ. 2557
  • แผนการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 และ แผนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานอธิการบดี  มทร.สุวรรณภูมิ
     ที่อยู่ข้อมูล "นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ - สำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 02/07/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.91 mb ดาวน์โหลด
  • แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี  มทร.สุวรรณภูมิ     ระยะ 4 ปี ( พ.ศ.2557-2560)
     ที่อยู่ข้อมูล "นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ - สำนักงานอธิการบดี" อัพเมื่อ 09/04/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 6.98 mb ดาวน์โหลด
 
 
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
 
     
       
     
  ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัยลิงค์ภายนอก