ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งาน ก.พ.ร.
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
  •  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน ก.พ.ร." อัพเมื่อ 13/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.98mb ดาวน์โหลด
การจ่ายเงินรางวัล
  •  การจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน ก.พ.ร." อัพเมื่อ 25/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.33mb ดาวน์โหลด
  •  การจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน ก.พ.ร." อัพเมื่อ 25/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.35mb ดาวน์โหลด
  •  การจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน ก.พ.ร." อัพเมื่อ 25/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.36mb ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
  •  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน ก.พ.ร." อัพเมื่อ 25/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.26mb ดาวน์โหลด
  •  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน ก.พ.ร." อัพเมื่อ 25/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.22mb ดาวน์โหลด
  •  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน ก.พ.ร." อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.43mb ดาวน์โหลด
 
 
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
 
     
       
     
  ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัยลิงค์ภายนอก