ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประกันคุณภาพฯภายใน
  การประกันคุณภาพฯภายใน ปีการศึกษา 2557  
แผนการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานอธิการบดี
ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
     ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 14/09/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ mb ดาวน์โหลด
  •  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557
     ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 06/07/58 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.12mb ดาวน์โหลด
  •  ทบทวนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี (ตามระเบียบวาระหน้าที่ ๑๙-๒๔)
     ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 29/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.58mb ดาวน์โหลด
  •  คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557
     (Update ครั้งที่ 3 : 30/06/58 )
     ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 19/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.42 mb ดาวน์โหลด
 
การประกันคุณภาพฯภายใน ปีการศึกษา 2556
  •  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2556 (สำนักงานอธิการบดี)
     ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 02/12/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.09 mb ดาวน์โหลด
  •  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) สำนักงานอธิการบดี
     ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 02/12/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.38 mb ดาวน์โหลด
 
  •  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน
     ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 18/07/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.38mb ดาวน์โหลด
 
การประกันคุณภาพฯภายใน ปีการศึกษา 2555
  •  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555
     ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 19/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.27mb ดาวน์โหลด
  •  รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555
     ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 19/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 20.6mb ดาวน์โหลด
 
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
  •  คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (สวส.)
     ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 16/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 42.9mb ดาวน์โหลด
  •  คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
     ที่อยู่ข้อมูล "การประกันคุณภาพฯภายใน" อัพเมื่อ 25/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.81 mb ดาวน์โหลด
 
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
 
     
       
     
  ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัยลิงค์ภายนอก